Ja ku u punësuan administratorët e Marrëveshjes së Ohrit

Ministria e Brendshme, PRO, Doganat dhe Avokatura e Shtetit do të sigurojnë më së shumti karrige për administratorët që kanë qenë ulur në shtëpi dhe duke marrë paga. Ata do të duhet të fillojnë të punojnë deri në fund të muajit. Dhe shumica e tyre në ndërkohë, me planin e paraqitur nga Zëvendës Kryeministri Artan Grubi, do të rishpërndahen në institucionet më të dëshirueshme shtetërore në Maqedoninë e Veriut, ku pagat dhe kushtet e punës janë ndër më të mirat në administratë.
Beteja për hyrjen në 237 institucione
Bëhet fjalë për 1,349 punonjës të cilët sipas Marrëveshjes Kornizë janë të punësuar në Ministrinë e Sistemeve Politike dhe Marrëdhënieve Ndër-Komunitare, dhe në periudhën e ardhshme do të vendosen në 237 institucione dhe organe të vetëqeverisjes shtetërore dhe lokale. Shumica e tyre janë ekonomistë dhe juristë, por ka edhe staf me arsim të mesëm. Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Sistemeve Politike, Artan Grubi, prezantoi sot planin që i ishte kaluar më parë Qeverisë.

Grubi thotë se kjo është një listë e pastruar dhe nuk ka njerëz në të që janë regjistruar si të punësuar, dhe në fakt ata kanë shkuar jashtë vendit. Sipas Grubit, nuk ka vetëm shqiptarë midis administratorëve, por edhe maqedonas, romë, turq, serbë dhe boshnjakë. Transferimi i tyre do të bëhet përmes sistematizimit të vendeve të punës në të njëjtin nivel, në përputhje me kushtet që plotësojnë. Brenda shtatë ditëve, ata duhet të paraqesin vendime referimi nga Ministria e Sistemeve Politike dhe Marrëdhënieve Ndër-Komunitare. Ata që nuk do të vijnë të marrin vendimin e referimit në një institucion tjetër, do të vendosen në një listë transferimi. Pastaj nëse ata refuzojnë ofertën e parë ata do të pushohen nga puna.

Transferimi
Transferimi do të bëhet si më poshtë: Bazuar në planin e shpërndarjes, institucionet përcaktojnë vendimin ndërsa menaxherët në institucione janë të detyruar të fillojnë një procedurë për harmonizimin e akteve të sistematizimit të punës brenda 30 ditëve nga miratimi i planit. Ministria e Financave tashmë ka dhënë pëlqimin e plotë për planin. Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës është e detyruar të japë pëlqimin brenda shtatë ditëve për ndryshimet në sistematizim. Organet e administratës shtetërore në të cilat do të caktohen punonjësit janë të detyruar t’u sigurojnë atyre trajnim profesional për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e tyre.
“Nëse për ndonjë arsye dikush nuk vjen për të marrë vendimin e referimit brenda 7 ditëve, atëherë puna e tij në Ministrinë e Sistemit Politik anulohet dhe ata vendosen në një listë transferimi në Ministrinë e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës ku zgjedhja nuk është më e tyre. , dmth të ofruara nga institucioni që ka një vend të lirë pune. “Nëse ata refuzojnë, kontrata e tyre e punës ndërpritet,” shpjegoi Grubi.

Advertisement

Institucionet që do të marrin përsipër shumicën e administratorëve janë:
• Ministria e Brendshme 143; Zyra e të Ardhurave Publike 92; Avokatura e Shtetit 74; Administrata Doganore – 74 Zyra e Regjistrimit – 41, Inspektorati Shtetëror i Tregut – 35, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – 30, Agjencia e Kadastrit – 29, Ministria e Punëve të Jashtme – 26, Spitali Klinik i Tetovës – 25, Ministria e Financave – 25, Qendra e Menaxhimit të Krizave – 24, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore – 22,, Ministria e Bujqësisë – 21, Agjencia e Punësimit – 20, Enti Shtetëror i Statistikave – 15, Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor – 13, Zyra për çështje pronësore dhe juridike – 12, Zyra për çështje të përgjithshme dhe të përbashkëta brenda qeverisë – 12
• Arkivi i Shtetit – 12, Inspektorati Shtetëror i Punës – 12, Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës – 11, Ministria e Arsimit dhe Shkencës / Byroja për Zhvillimin e Arsimit – 11, Inspektorati Shtetëror i Arsimit – 10, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve – 10, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës – 10, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit – 10, Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore – 10, Gjykata Themelore Tetovë – 10, Prokuroria Publike Tetovë – 10, Spitali Klinik Kumanovë – 9, Qendra ndër-komunale për punë sociale në Gostivar – 8, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – 5.
Lajmin e plotë mund ta lexoni: https://www.dw.com/mk/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/a-56315645?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss

Advertisement
Advertisement

You May Also Like