Bekteshi: Do të shpërblejmë mbi 7000 kupona për kondicionerë inverter 4.1 milionë euro

Estimated read time 5 min read

Ministria e Ekonomisë këtë vit do të japë mbështetje financiare me dhënien e një certifikate – kupon për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë, me qëllim rritjen e efiçencës së energjisë në shtëpitë e tyre dhe arritjen e kursimit të energjisë elektrike, sipas Programit. për Inkurajimin e Efiçiencës Energjetike të Ekonomive Familjare për vitin 2024 dhe Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve vulnerabël të Energjisë për vitin 2024, të cilat janë miratuar nga Qeveria.

Reklamat për këtë qëllim, siç bëri të ditur ministri i linjës Kreshnik Bekteshi në një konferencë për media në Qeveri, do të publikohen nesër në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe në median e shkruar “Koha” dhe “Sloboden Pechat”. Do të zbatohet një bazë e shërbimit të parë. Shpallja zgjat 20 ditë nga dita e publikimit, me mundësi vazhdimi për 15 ditë, në rast të numrit të pamjaftueshëm të kërkesave të pranuara. Një person nga një familje mund të paraqesë vetëm një kërkesë për dhënien e certifikatës – një kupon për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë. Një familje mund të aplikojë vetëm për një nga programet, ose Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Vënë të Energjisë ose Programin për Stimuj për Efiçiencë të Energjisë.

Sipas mjeteve të parapara për këto dy programe prej gjithsej 255 milionë denarë ose 4,1 milionë euro, me shfrytëzimin e plotë të tyre, siç tha Bekteshi, është planifikuar të ndahen më shumë se 7.000 kupona për inverter – kondicionerë.

-Sipas Programit për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm të energjisë, personat me të ardhura të ulëta për një person beqar me të ardhura totale deri në 21.000 denarë, amvisëri me dy anëtarë me të ardhura totale prej 30.000 dhe amvisëri me tre anëtarë me të ardhurat totale prej 35.000 denarë do të mund të marrin kupon, në vlerë prej 27.000 denarë bruto për amvisëri, përfshirë TVSH-në për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë, dhe personat me të ardhura të ulëta për amvisëri me katër. Anëtarët me të ardhura totale prej 40.000 denarë dhe amvisëria me pesë anëtarë e më shumë me të ardhura totale prej 45.000 denarë do të mund të marrin kupon për kondicioner inverter në vlerë prej 30.000 denarë bruto për amvisëri, me TVSH, tha Bekteshi.

Ai saktëson se gjithsej mjetet për realizimin e këtij programi janë në shumë prej 45 milionë denarë ose 73 mijë euro mjete buxhetore.

-Sipas Programit për nxitjen e efikasitetit energjetik te amvisëritë, amvisëritë që jetojnë në territorin e komunave të rajonit të Pellagonisë – Manastir, Demir Hisar, Krivogashtani, Krushevë, Mogillë, do t’u jepet një vauçer në vlerë prej 25.000 denarë për amvisëri, me TVSH. Prilep, Resnjë, Novaci, Dollneni dhe rajoni jugperëndimor – Vevçani, Dibra, Debrca, Kërçova, Makedonski Brod, Ohri, Plasnica, Struga, Qendra Zhupa, theksoi Bekteshi.

Advertisement

Për këtë, shtoi ai, janë siguruar gjithsej 100 milionë denarë ose 1,62 milionë euro.

– Kupona në vlerë prej 23.000 denarë për amvisëri, me TVSH, do t’u jepen amvisërive që jetojnë në rajonin e Shkupit, Lindjes, Juglindjes, Verilindjes, Vardarit dhe Pollogskut, për të cilat gjithsej 110 milionë denarë ose 1,78 milionë. euro janë planifikuar, tha Bekteshi.

Për të ushtruar të drejtën për të marrë pjesë në këtë shpallje publike, familjet në tre vitet e fundit kalendarik nuk duhet të kenë përdorur fonde nga asnjë burim për të rimbursuar shpenzimet për pajisjet e ngrohjes – soba me pelet ose kondicionerë inverter me efikasitet të lartë, të mos kenë lidhje me Ngrohje qendrore e qytetit ne pallatin e banimit ku do te vendoset pajisja. Gjithashtu, pajisja do të duhet të blihet dhe instalohet gjatë vitit 2024, jo më vonë se 30 nëntori i këtij viti, në adresën e specifikuar në kërkesë.

– Pajisja e blerë duhet të ketë një COP minimale 3.0, ngrohje në një temperaturë të jashtme prej -15 gradë Celsius dhe të jetë së paku A+ klasë energjetike për ngrohjen e konsumit të energjisë elektrike. Për të aplikuar për këto dy shpallje, qytetarët do të duhet të plotësojnë një kërkesë që mund ta marrin në Arkivin e Ministrisë së Ekonomisë ose në faqen e Ministrisë së Ekonomisë, një deklaratë për saktësinë e të dhënave të vërtetuar nga një noter, një fotokopje të kartës së identitetit nga të gjithë anëtarët e familjes, si dhe një kopje të faturës së fundit të paguar të energjisë elektrike, sqaroi Bekteshi.

Njëkohësisht, shtoi ai, Ministria e Ekonomisë do të shpallë edhe një thirrje publike për shprehje interesi për kompanitë që tregtojnë inverter – kondicionerë të cilësisë së lartë me kushte të përcaktuara që duhet t’i plotësojnë, me të cilat më pas do të lidhet kontrata. përfundoi.

Lista e tregtarëve përmes të cilëve do të bëhet e mundur blerja e kondicionerëve inverter me kupon do të publikohet në faqen e Ministrisë së Ekonomisë, saktëson Bekteshi.

Advertisement
Advertisement

You May Also Like